Αποψίλωση 100 KW / Σέρρες

  • Κούρεμμα χόρτων σε φωτοβολταικό σταθμό
  • Κούρεμμα χόρτων σε φωτοβολταικό σταθμό
  • Κούρεμμα χόρτων σε φωτοβολταικό σταθμό
  • Κούρεμμα χόρτων σε φωτοβολταικό σταθμό
  • Κούρεμμα χόρτων σε φωτοβολταικό σταθμό
  • Κούρεμμα χόρτων σε φωτοβολταικό σταθμό
  • Κούρεμμα χόρτων σε φωτοβολταικό σταθμό
  • Κούρεμμα χόρτων σε φωτοβολταικό σταθμό